Nieuws

13-07-11 Toezicht op Kraanmachinisten moet beter.

De Arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar examens van kraanmachinisten.

Voor de branchevereniging van de verticaaltransportbranche (de VVT in Culemborg) kwam het rapport van de Arbeidsinspectie niet als een verrassing. Het is juist de branchevereniging geweest die mede om het onderzoek heeft gevraagd. De VVT had  al langere tijd het vermoeden dat de huidige door de Minister van SZW vastgestelde structuur van certificering wellicht onvoldoende garanties biedt.

Veilig werken en vakbekwaamheid zijn voor de VVT en haar leden van wezenlijk belang en de sector investeert dan ook fors in opleiding en bijscholing. Het kan dan ook niet zo zijn dat deze inspanningen als gevolg van het niet goed uitvoeren van toezicht door de door de minister aangewezen certificerende instellingen, teniet worden gedaan. De VVT zal dan ook op basis van de bevindingen van de Arbeidsinspectie komen met verbetervoorstellen.

(Noot voor de redactie en niet voor publicatie: Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Lion Verhagen, tel. 0345-516993
Directeur Vereniging Verticaal Transport, Blokdrukweg 8,  4104 BD  CULEMBORG.

De Vereniging Verticaal Transport, de VVT, is met bijna 200 lidbedrijven de grootste brancheorganisatie voor verhuur van materieel ten behoeve van verticaal transport. De representativiteit van de VVT in de kraanverhuursector bedraagt circa 80% van alle kraanverhuurbedrijven in Nederland.

De kraanverhuursector (verhuur van mobiele kranen) is voor de CAO en de daarbij behorende voorzieningen zoals een O&O-fonds en een pensioenfonds aangesloten bij de sector van het beroepsgoederenvervoer over de weg. De VVT is CAO-partij binnen de sector  voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen.
 
De VVT staat traditioneel voor veilig werken, het stimuleren van vakmanschap en het daar waar mogelijk conditioneren en stroomlijnen van de werkomgeving ter voorkoming van ongevallen.)

Bron: Vereniging Verticaal Transport te Culemborg.
Verdere informatie: Secretariaat VVT
Telefoon: 0345-516993
info@verticaaltransport.nl13-07-2011 Examen hijskraanmachinisten soms te makkelijk

DEN HAAG - De Arbeidsinspectie heeft exameninstellingen voor hijskraanmachinisten op de korrel. Uit onderzoek blijkt dat kraanmachinisten soms te makkelijk een certificaat hebben gekregen, terwijl het gevaarlijk werk kan zijn.

Een van de vijf exameninstellingen is mede door dit onderzoek geschorst en inmiddels gestopt. Dat heeft de Arbeidsinspectie woensdag bekendgemaakt.
De dienst ontdekte dat er soms onvoldoende toezicht is bij de examens. Ook hoefden kandidaten niet altijd zelf de hijskraan goed neer te zetten, zodat deze niet kan kantelen.
Bovendien waren er examinatoren zonder werkervaring. Een van hen had bijvoorbeeld alleen een secretaresseopleiding.

De branche werkt aan verbetering van het examen. Er gebeuren nog regelmatig ongevallen met hijskranen. Dit kost jaarlijks enkele werknemers het leven. Vaak werken de slachtoffers op de grond rond de kraan.

Bron: nu.nl13-07-2011 Niet alle kraanmachinisten capabel

Kraanmachinisten krijgen soms te gemakkelijk een certificaat waarmee ze aan de slag kunnen.

De Arbeidsinspectie zegt dat theorie- en praktijkexamens niet altijd volgens de regels verlopen. Daardoor kan het voorkomen dat sommige kraanmachinisten niet capabel zijn.
Slechte examinatoren

De instellingen die certificaten moeten afgeven, benoemen soms examinatoren die geen ervaring hebben met hijskranen.

In één geval bleek de examinator alleen een secretaresse-opleiding te hebben. Bij theorie-examens stonden tafels soms naast elkaar.

De branche zegt dat sinds het onderzoek uit 2010 al veel is verbeterd.

Bron: nos.nl06-09-11 ‘De goeden lijden onder de slechten’

‘Niet alle kraanmachinisten capabel’, kopten vorige week verschillende kranten. Niet alleen de geschreven pers besteedde veel aandacht aan het nieuws. Tot het NOS Journaal aan toe stond de opleiding van kraanmachinisten in de belangstelling én ter discussie. 

Aanleiding was een kritisch onderzoek van de Arbeidsinspectie. Daarin wordt weliswaar geconcludeerd dat het over het algemeen goed zit met de opleidingen van kraanmachinisten, maar worden aan de andere kant enkele zorgelijke constateringen gedaan.

Het toezicht op examens, constateerden de onderzoekers, liet te wensen over. Bovendien hadden sommige examinatoren te weinig ervaring en verliepen examens niet volgens de regels. In sommige gevallen hadden kandidaten de kans te spieken en was een examinator mobiel aan het bellen tijdens het examen. Eén exameninstelling heeft naar aanleiding van het onderzoek haar deuren moeten sluiten.

Die exameninstellingen staan onder toezicht van een zogenaamde ‘certificerende instelling’ (ci), waarvan er in Nederland twee zijn en die door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn aangewezen. De ci’s hebben in Nederland vijf bedrijven gecontracteerd die zich bezig houden met het afnemen van examens. Eén daarvan is NECV in Barneveld, dat examens afneemt aan de Wesselseweg 56. Omdat het onderzoek geanonimiseerd is, is niet bekend bij welke exameninstelling de tekortkomingen in het onderzoek zijn geconstateerd en hoe NECV uit de ‘test’ komt.
Henk van Zijtveld, directeur van NECV, zegt dat de tekortkomingen die in het onderzoek worden genoemd niet voorkomen binnen zijn bedrijf. Hij vindt het logisch dat het onderzoek op bepaalde punten kritisch is, want ,,als mensen zich niet aan regels houden, moet dat worden aangekaart.” Hij zegt dat er heldere richtlijnen zijn waaraan exameninstellingen zich moeten houden. ,,Wordt eenmaal geconstateerd dat dit ergens niet wordt gedaan, dan is het terecht dat daarop kritiek wordt geuit.”
Maar, voegt hij er meteen aan toe: ,,Het leeuwendeel van de instellingen houdt zich aan de regels van de kunst. Daar wordt door de media te weinig aandacht aan besteed.” Ook Daan Deij van VTC in Barneveld, een bedrijf dat opleidingen voor kraanmachinisten verzorgt, is die mening toegedaan. ,,De goeden lijden onder de slechten”, zegt hij. ,,Het is nu net alsof de branche lak heeft aan regels. Het tegendeel is waar.”

In werkelijkheid, zegt Deij, draait tijdens de opleiding en het examen juist alles om veiligheid, en dus: of regeltjes worden nageleefd. ,,Wij werken met professioneel opgeleide instructeurs die beseffen welke verantwoordelijkheid je op je neemt als je in een cabine gaat zitten.”
Iedereen kan zich aanmelden om het examen tot kraanmachinist te doen, ook al heeft de kandidaat geen opleiding genoten. In de praktijk komt die situatie echter weinig voor. In de regel volgen kraanmachinisten een voltijd opleiding van vier weken, opgedeeld in een even groot theorie- als praktijkgedeelte. Tijdens het examen wordt op die onderdelen getoetst.

Het praktijkgedeelte bestaat uit het leren besturen van een hijskraan. Het gaat daarbij om oefeningen als het hijsen van een blok, het opbouwen van de kraan of het juist ‘inparkeren’ ervan. Anders dan tijdens het rijexamen voor de auto, bestaat het theoriegedeelte niet uit het analyseren van situaties op een foto. ,,We gaan veel meer de diepte in”, zegt Deij. Zo wordt bijvoorbeeld veel aandacht besteed aan het evenwicht van een kraan. ,,Omdat we lokalen met een smartboard tot onze beschikking hebben, kunnen we gemakkelijk het internet raadplegen om te laten zien wat er in de praktijk gebeurt als de theorie niet goed wordt nageleefd. Dan laten we bijvoorbeeld een omgevallen kraan zien en lossen op wat er in die situatie is misgegaan.”

Sinds kort bestaat het theorie-examen uit een meerkeuzetoets in plaats van een open vragenexamen. Deij vindt dat jammer. ,,Door meerkeuzevragen wordt minder goed duidelijk of de kennis die in de opleiding is opgedaan ook echt geland is.”

Voor het volgen van een opleiding komen de kandidaten vaak uit het hele land, die, als ze de opleiding bij VTC volgen, voor een paar weken in de buurt van Barneveld verblijven. Het zijn vaak de werkgevers die de opleiding voor de kandidaat betalen. Het gaat dan om een bedrag van 7000 euro. Druk vanuit werkgevers om kandidaten te laten slagen, voelen zowel Deij als Van Zijtveld niet. ,,We zullen”, zegt Van Zijtveld, ,,nooit concessies doen aan de veiligheid om een werkgever tevreden te stellen.”
TCVT examens © 2021